សណ្ឋាគារវិមានសុវណ្ណភូមិរីស៊ត

សណ្ឋាគារវិមានសុវណ្ណភូមិរីស៊ត ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និង មានលក់បន្ទប់ជាច្រើនប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនយ៉ាងពិសេសជួនពុកម៉ែបងប្អូន។ ប្រភេទនិងតំលៃបន្ទប់មានដូចខាងក្រោម៖1.(Family Room Bungalow) 50$ក្នុងមួយយប់បន្ទប់ជាលក្ខណះគ្រួសារ១ដាច់ដោយឡែកបែបផ្ទះខ្មែរ (គេងបាន៥នាក់ មាន២បន្ទប់ ៣គ្រែ)2.(Connecting Room )60$ក្នុងមួយយប់បន្ទប់ជាលក្ខណះគ្រួសារ១ដាច់ដោយឡែកបែបផ្ទះវីឡា (គេងបាន7នាក់ មាន២បន្ទប់ 4គ្រែ)3.(Twin Room) មួយយប់25$-30$1បន្ទប់ដាច់ដោយឡែកគេងបាន2-3នាក់4.(Double Room, VIP)មួយយប់25$-30$1បន្ទប់ដាច់ដោយឡែកគេងបាន2នាក់5.អាហារពេលព្រឹក១នាក់៣$(ខ្មែរ)ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ ដែលមានបំណងចង់មកលេងខេត្តបាត់ដំបងអាចទាក់ទងបានតាមរយះលេខ:012610908/070993288