ភោជនីយដ្ឋាន White Rose ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

White Rose គឺជារបស់ខ្មែរនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ 121 និងផ្លូវលេខ 2.5 ។ កន្លែងនេះមានបម្រើអាហារខ្មែរនិងអាហារលោកខាងលិចមួយចំនួន។


Phone: 012 536 500

4,658 thoughts on “ភោជនីយដ្ឋាន White Rose ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង