ការបង្កើតទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

តើត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណឬវិញ្ញាបនប័ត្រអ្វីខ្លះសម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា?

គ្រប់អាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មីដែលដំណើការក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណឬវិញ្ញាបនប័ត្រមួយចំនួនដូចខាងក្រោមសម្រាប់ដំណើរការ៖

– វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

– អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍សម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មី

– ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ពន្ធប៉ាតង់ អាករលើតម្លៃបន្ថែម និងពន្ធប្រថាប់ត្រា

– លិខិតអនុញ្ញាត(បើកទីតាំងអាជីវកម្ម)

– ចុះបញ្ជិការប្រកាសបើកសហគ្រាស សៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន សៀវភៅបើកប្រាក់ ចុះទិដ្ឋាកាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្នុងកំឡុងពេល៣០ថ្ងៃ។

– ពន្ធលើស្លាកយីហោ

– លិខិតអនុញ្ញាតស្លាកយីហោ
តើលោកអ្នកអាចចុះអាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនប័ត្រនៅឯណា?
គ្រប់អាជីវកម្មភ្នាក់ងារការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មី ដែលដំណើការក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវមានអាជ្ញាបណ្ណឬវិញ្ញាបនប័ត្រមួយចំនួន។ លោកអ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ឬវិញ្ញាបនប័ត្រទាំងនោះនៅ៖
– ចំពោះអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ សម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ លោកអ្នក អាចស្នើសុំបាន នៅក្រសួងទេសចរណ៍ ឬនៅតាមបណ្តាមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តក្រុងដើម្បីជួយ និងផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ការស្នើសុំរបស់លោកអ្នក ឬលោកអ្នកអាចស្នើសុំបានតាមរយៈគេហទំព័រhttp://cambodiatourismindustry.org/
– ចំពោះវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុង បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម លោក អ្នកអាចធ្វើការសុំចុះវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្ម សម្រាប់ចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម www.businessregistration.moc.gov.kh ឬលោក អ្នកអាចអញ្ជើញទៅកាន់ នាយកដ្ឋានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឬមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តក្រុង ដើម្បីជួយ និងផ្តល់ជាព័ត៌មានសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក អ្នក។
– ចំពោះការចុះបញ្ជីពន្ធដារ ពន្ធប៉ាតង់ អាករលើតម្លៃបន្ថែម និងពន្ធប្រថាប់ត្រា លោក អ្នកអាចធ្វើការសុំចុះបញ្ជីនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ(សាលាជាតិពន្ធដារ) ឬការិយាល័យពន្ធដារ ស្រុក ខណ្ឌ
– ចំពោះលិខិតអនុញ្ញាត(បើកទីតាំងអាជីវកម្ម) លោក អ្នកអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាលារាជធានី ខេត្តក្រុងដែលអាជីវកម្មលោកអ្នកស្ថិតនៅ
– ចំពោះ ចុះបញ្ជិការប្រកាសបើកសហគ្រាស សៀវភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន សៀវភៅបើកប្រាក់ ចុះទិដ្ឋាកាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង លោក អ្នកអាចអញ្ជើញទៅកាន់ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឬតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៍មាន(តាមរយៈប្រព័ន្ធonlineទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងការងារ)។
– ចំពោះពន្ធលើស្លាកយីហោ លោក អ្នកអាចធ្វើការសុំចុះបញ្ជីបាន នៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឬការិយាល័យពន្ធដារ ស្រុក ខណ្ឌ
– ចំពោះលិខិតអនុញ្ញាតស្លាកយីហោ លោក អ្នកអាចអញ្ជើញទៅកាន់សាលារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ដែលអាជីវកម្មលោកអ្នកស្ថិតនៅ
តើលោកអ្នកត្រូវមានសំណុំឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណ?
លោកអ្នកតម្រូវឱ្យមានសំណុំឯកសារមួយចំនួន ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ដំណើរការស្នើសុំ អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ សម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មី៖
– វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
– ប្រាក់តម្កល់ធានាអាជីវកម្មពីធានាគារដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងទេសចរណ៍
– លិខិតបញ្ជាក់ទីតាំងនៃអាជីវកម្ម ឬកិច្ចសន្យាជួលទីតាំង
– កិច្ចសន្យារបស់ប្រតិបត្តិករទេសចរណ៍ ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម
– អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព
– រូបថត ៤X ៦
តើអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ សម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ដល់អាជីវកម្មលោកអ្នក?
អាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ សម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖
1. អាជីវកម្មលោកអ្នកត្រូវគេទទួលស្គាល់ថាជានិតិបុគ្គលនិងទទួលបានការការពារដោយច្បាប់ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
2. ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ដៃគូអាជីវកម្ម ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ឧត្តមភាព និងកាលានុវត្តភាពក្នុងអាជីវកម្មព្រមទាំងជម្រុញឱ្យទទួលបានធនធានសម្រាប់អាជីវកម្ម ដូចជាហិរញ្ញប្បទានជាដើម
3. លោកអ្នកទទួលបានការប្រឹក្សា ពីមន្រ្តីជំនាញលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ដំណើរការអាជីវកម្ម និងការការពារអតិថិជន
4. ប្រសិនបើ លោកអ្នកដំណើរការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មីដោយពុំមានអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍សម្រាប់ដំណើការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មី លោកអ្នកត្រូវទទួលការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចាប់ពី ២.០០០.០០០រៀល រហូតដល់ ២០.០០០.០០០រៀល
តើការត្រួតពិនិត្យអ្វីខ្លះ ដែលនឹងកើតមាន សម្រាប់អាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មី?
កំឡុងពេលស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មការីទេសចរណ៍ថ្មី ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ថ្មីលោកអ្នកត្រូវទទួលរងការត្រួតពិនិត្យដូចខាងក្រោម៖
(១) ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យ និងប្រព័ន្ធការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាពដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ
(២) អនាម័យ ដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល;
(៣) ត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
លើសពីនេះទៅទៀត លោកអ្នកត្រូវទទួលរងការត្រួតពិនិត្យកំឡុងពេលដំណើរការអាជីវកម្ម
(១)អនាម័យ ដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល
(២)ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យ និងប្រព័ន្ធការពារ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាពដោយក្រសួងមហាផ្ទៃ
(៣) អធិការកិច្ចការងារដោយក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
(៤)ត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។

439 thoughts on “ការបង្កើតទីភ្នាក់ងារទេសចរណ៍នៅកម្ពុជា

 1. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 2. Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 3. Please let me know if you’re looking for a article author for your site. You have some really great posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested. Cheers!

 4. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 5. This is the perfect webpage for everyone who would like to find out about this topic.
  You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a subject which has been written about for ages.
  Wonderful stuff, just wonderful!

 6. A lot of whatever you assert is astonishingly accurate and it makes me wonder the reason why I had not looked at this with this light previously. Your piece really did switch the light on for me as far as this particular subject goes. However there is 1 point I am not necessarily too comfortable with so while I make an effort to reconcile that with the main theme of the issue, allow me see just what the rest of your visitors have to say.Nicely done.

 7. I intended to compose you one very small remark to help thank you so much once again with your amazing thoughts you have provided on this site. It has been simply unbelievably open-handed with you to make publicly all a few individuals would have offered for sale for an electronic book to make some cash on their own, certainly since you could have done it if you ever considered necessary. The suggestions in addition served like the easy way to understand that other individuals have the identical zeal just like my personal own to see a good deal more when considering this matter. Certainly there are many more enjoyable moments up front for folks who scan your blog post.

 8. Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 9. I simply wished to thank you very much once again. I do not know the things I might have gone through without the actual ways provided by you on such a subject. It truly was a very frightful problem in my view, nevertheless discovering the specialised manner you solved it took me to weep for delight. Extremely happier for the assistance and thus sincerely hope you realize what an amazing job you’re accomplishing teaching people today using your webblog. I am certain you have never encountered all of us.

 10. I have seen a great deal of useful issues on your web site about personal computers. However, I’ve got the viewpoint that notebook computers are still not quite powerful sufficiently to be a good selection if you usually do things that require many power, for instance video touch-ups. But for world-wide-web surfing, statement processing, and most other prevalent computer work they are fine, provided you don’t mind the small screen size. Thank you sharing your opinions.

 11. I’ve been surfing on-line more than three hours as of late, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the net will likely be much more helpful than ever before. “When the heart speaks, the mind finds it indecent to object.” by Milan Kundera.

 12. How good is Maybelline makeup ( เครื่องสำอาง ) ?

  The highlight of Maybelline New York dares to guarantee its extraordinary and value that you can truly experience.

  1. The price is not too expensive compared to the quality.
  2. You can buy easily in general stores.
  3. Check the product label clearly.
  4. There are various collections and product categories to choose from.

  https://www.maybelline.co.th

 13. hello there and thank you to your information – I have certainly picked up anything new from proper here. I did on the other hand expertise a few technical points using this site, since I experienced to reload the web site lots of occasions prior to I could get it to load properly. I have been pondering in case your hosting is OK? No longer that I’m complaining, but slow loading circumstances times will very frequently have an effect on your placement in google and can harm your quality rating if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and could glance out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again very soon..

 14. What i don’t understood is if truth be told how you’re not really a lot more smartly-appreciated than you may be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly with regards to this matter, produced me individually imagine it from a lot of various angles. Its like men and women don’t seem to be involved until it?¦s one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always maintain it up!

 15. Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 16. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 17. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 18. I must express some appreciation to the writer for bailing me out of this type of matter. After browsing throughout the world-wide-web and finding strategies which are not productive, I was thinking my entire life was over. Living without the solutions to the difficulties you have resolved by way of your good report is a crucial case, and those which could have in a negative way affected my entire career if I had not encountered your web blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with every item was excellent. I’m not sure what I would have done if I hadn’t encountered such a point like this. I can at this point look forward to my future. Thanks so much for your professional and amazing help. I will not be reluctant to refer your site to anybody who requires guide about this matter.

 19. Please let me know if you’re looking for a article author for your blog. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Regards!

 20. Thank you for your own efforts on this website. Kim really loves working on research and it’s simple to grasp why. We all know all regarding the compelling way you provide informative secrets by means of the web site and therefore boost contribution from some others on the content so our favorite child is without question understanding a lot. Enjoy the rest of the year. You’re the one conducting a fantastic job.

 21. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for beginner blog writers? I’d really appreciate it.

 22. In this awesome design of things you secure a B- just for hard work. Where exactly you actually misplaced us was first in all the details. As as the maxim goes, details make or break the argument.. And it couldn’t be more accurate here. Having said that, allow me inform you just what exactly did work. The authoring is certainly quite engaging and this is most likely the reason why I am taking the effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, despite the fact that I can easily see a leaps in reasoning you make, I am not certain of exactly how you appear to connect the details that help to make the conclusion. For right now I will subscribe to your position but hope in the near future you link the facts better.

 23. Unquestionably imagine that which you stated. Your favourite reason seemed to be on the internet the simplest factor to be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as people consider concerns that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing without having side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 24. My husband and i ended up being very relieved John could finish off his basic research using the precious recommendations he gained using your blog. It’s not at all simplistic to just possibly be giving for free secrets which often men and women might have been selling. And now we do know we need you to thank for that. The type of illustrations you made, the easy website navigation, the friendships your site aid to create – it’s many superb, and it is aiding our son in addition to us believe that this matter is amusing, and that’s seriously serious. Many thanks for all!

 25. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 26. One thing is one of the most common incentives for using your cards is a cash-back and also rebate present. Generally, you’ll have access to 1-5 back with various buying. Depending on the credit cards, you may get 1 back on most purchases, and 5 again on buying made going to convenience stores, gasoline stations, grocery stores plus ‘member merchants’.

 27. There are definitely lots of details like that to take into consideration. That could be a great point to deliver up. I provide the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions just like the one you convey up the place an important thing can be working in sincere good faith. I don?t know if finest practices have emerged round issues like that, but I am certain that your job is clearly recognized as a good game. Both boys and girls really feel the influence of just a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 28. Γειά σου! Θα μπορούσα να ορκιστώ ότι είχα επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο στο παρελθόν, αλλά αφού κοίταξα μερικές από τις αναρτήσεις κατάλαβα ότι είναι νέο για μένα. Εν πάση περιπτώσει, είμαι σίγουρα χαρούμενος που το βρήκα και θα το σημειώνω και θα το επισκέπτομαι συχνά!

 29. I do accept as true with all of the ideas you’ve introduced to your post. They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 30. There are certainly numerous details like that to take into consideration. That is a great level to bring up. I offer the thoughts above as general inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up the place a very powerful factor might be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I’m certain that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys feel the influence of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។