អំពីមន្ទីរ

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

Organizational Structure
Name Position Mobile
A- Ministry of Tourism leaders list:
1
Mr. Uch Omphinisara
Director
099 99 66 99
2
Mr. Noun Tha
Vice Director
078 55 56 46
3
Mrs. Chea Soban
Vice Director
092 16 50 99
4
Mrs. Chhum Oun
Vice Director
092 78 86 80
5
Mr. Proeung Long
Chief of Adm Office
092 33 46 57
6
Mr. Ret Roeum
Chief of Promote Office
012 53 41 77
7
Mr. Thol Eang
Chief of Trainning Office
077 58 17 87
8
Mrs. Eung Davy
Chief of Guide Office
012 90 53 86
9
Mrs. Chek Sopheak
Chief of Plan Office
078 73 70 80