អំពីមន្ទីរ

តារាងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៃមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងមន្ទីរទេសចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង
ល.រ ឈ្មោះ តួនាទី លេខទូរស័ព្ទ
លោក អ៊ុច អ៊ុំភីនីស្សារ៉ា ប្រធានមន្ទីរ ០៩៩ ៩៩ ៦៦ ៩៩
លោក នួន ថា អនុប្រធានមន្ទីរ ០៧៨ ៥៥៥ ៦៤៦
លោកស្រី ជា សុបាន អនុប្រធានមន្ទីរ ០៩២ ១៦៥ ០៩៩
លោកស្រី ឈុំ អូន អនុប្រធានមន្ទីរ ០៩២៧៨៨ ៦៨០
 លោក ព្រឿង ឡុង ប្រធានការិយាល័យ ០៩២ ៣៣៣ ៦៥៧
លោកស្រី ស្រី វរៈ អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩២ ៩៩១ ៥៩៦
អ្នកស្រី ជួន វិសាខា អនុប្រធានការិយាល័យ ០១៦ ៣៣៤ ៤៥៧
កញ្ញា អេង ស៊ីណា មន្រ្តី ០៩២ ៦៧០ ០១៨
លោក ជា សំអាត មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៦ ៣៧៦ ៥៣៧៤
កញ្ញា ភឿក វី មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ០៧៨ ៧១៧ ៦៥១
កញ្ញា ធឿន ចាន់ថន មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៧១ ៣២០ ៣៦ ៧០
 អ្នកស្រី ហេង យ៉ារី មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៦ ៤៣៤ ២៧ ៩៨
លោក ឈិត ឃឿត មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៦ ២៣ ៥៩ ២៧៤
១០ កញ្ញា វែង សាវដា មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៦ ៣០ ០០ ៣០៦
១១ កញ្ញា យ៉ង់ ណង់ មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៦ ៥៨៣ ២២ ៦០
១២ លោក ឈុំ សារេន មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៨៩ ៥០២ ៥៨៩
លោក ហម អរុណ ប្រធានការិយាល័យ ០៧០ ៧១១ ០០៧
លោក ឃាង សុផាន្នី អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩២ ៨០៥ ៩៥៥
លោក វ៉ែន មករា មន្រ្តី ០៩៦ ៥៥៥ ៥២
លោក ភឿយ បញ្ញា មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៨៦ ៨៩៨ ៤៥២
កញ្ញា សារឿន ចិត្រា មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៧១ ៦៦៣ ៤៧ ៣៦
កញ្ញា សារឿន ចិត្រា មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៧១ ៦៦៣ ៤៧ ៣៦
លោក នី រស្មី ប្រធានការិយាល័យ ០៨៩ ៥៦៥ ២៧៥
អ្នកស្រី ខេន ឡៃហួយ មន្រ្តី ០១២ ៦១៣ ៦៦៩
លោក កែវ សុវណ្ណដា មន្រ្តី ០៨៦ ៦៣៦ ២៥៣
លោកស្រី ចឹក សុភ័ក្រ្ក ប្រធានការិយាល័យ ០១៦ ៣៨៦ ១៤៦
លោកស្រី យឹម ម៉ាលី អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩៦ ៥០១ ១៣ ៤៣
លោក កែវ ច័ន្ទប្រាជ្ញា អនុប្រធានការិយាល័យ ០៧០ ៣២ ៨៥ ៥៧
លោក ចំរើន រស្មី មន្រ្តី ០៨៧ ២៧១ ២១៣
កញ្ញា នី កក្តដា មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៨៧ ៧១២ ១១៩
អ្នកស្រី ព្រុំ សុភាព មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៣ ៧៥៧ ៥៩២
កញ្ញា តែ រស្មី មន្រ្តិជាប់កិច្ចសន្យា ០៩៨ ៥៥៨ ៦៨៤
កញ្ញា ហឿង ឡៃហួន មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៨៧ ៩៨៨ ៤៤៦
លោក រេត រឿម ប្រធានការិយាល័យ ០១២ ៥៣៤ ១៧៧
លោក យី យ៉ុង អនុប្រធានការិយាល័យ ០១០ ៨៦ ៥៨ ១០
កញ្ញា ហ៊ុយ គឹមហុង អនុប្រធានការិយាល័យ ០៧៧ ៩៤៥ ៤៤១
កញ្ញា តាំង បូវី មន្រ្តីជាប់កិច្ចសន្យា ០៨១ ៧៨៨ ៨៤៦
លោកស្រី អ៊ឹង ដាវិ ប្រធានការិយាល័យ ០៦៩ ៤៨៦ ១៦១
លោក ចន វាសនា មន្រ្តី ០១២ ៤៧៣ ៧១៤
កញ្ញា អ៊ុច ចំរុងភ័ក្រ្កវណ្ណ អនុប្រធានការិយាល័យ ០៧០ ៦១៦ ២៧១
លោកស្រី អាន សុឃឿន អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩២ ៩៥១ ៧៣៣
កញ្ញា វង្ស សាវេត អនុប្រធានការិយាល័យ ០៩៦ ៧៧៧ ៤១ ៤៤