พระตะบอง

จังหวัดพระตะบองเป็นเมืองหนึ่ง ในราชอาณาจักรกัมพูชา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีขอบแขตที่กว้างขวางการเกษตรและดินที่อุดสมบูรณ์อย่างดีต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพิเศษการปลูกข้าวและพืชต่างๆ สามารถนับถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นอกจากทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดพระตะบองมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เช่น แม่น้ำ บึง ภูเขา ป่า ปราสาทโบราณ สัตว์  และนกทุกชนิด ได้สร้างลักษณะเป็นสถานที่ท่องเทียววัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติที่สวยงาม มีอิทธิพลต่อการให้บริการทางด้านท่องเที่ยง เพื่อนักท่องเที่ยวท้องถิ้น และต่างชาติมาเยี่ยมชม และพักผ่อน ที่มีความเจริญเติมโตเพิ่มขึ้นทุกๆปี

การสำรวจสำมะโนประชากรปี2007แสดงให้เห็นว่าเมืองพระตะบองมีประชาชนมากที่อาศัยอยู่ มีผู้ชายจำนวน511,378คนและผู้หญิงจำนวน525,145 ประชาชนทั้งหมดมีจำนวน1,046,523คน ความหนาแน่นของประชากรคือ68คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรซึ่งสูงกว่าความหนาแน่นของประเทศนิดหน่อยคือ64คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตร ประชาชนของจังหวัดพระตะบองมี๖.๙%ของประเทศกัมพูชาเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงมีจำนวน51%
กัมพูชามีลมมรสุมซึ่งฤดูฝนอยู่ระหว่างกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนตุลาคมแม่น้ำโขงไหลมาและกลับไปที่แม่น้ำโตนเลสาบ
โดยเพิ่มขนาดของแม่น้ำเกือบสามครั้ง
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนและเมษายลมหน่อยหรือแรงมีอุณหภูมิสูงจาก 35 องศาเซลเซียส
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภูมิอากาศ:
ฤดูฝน:เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมหน่อยกว่า31องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว:เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มากกว่า๒๖องศาเซลเซียส